English Version

Γενικές Πληροφορίες

Οργάνωση

Συνεργαζόμενα ΑΕΙ

Χρηματοδότηση

Επικοινωνία

Ερωτήσεις για τα ΠΣΕ

Αλλα ΠΣΕ στην Ελλάδα

 

Αρχική Σελίδα 

Pse_Questions.jpg (23905 bytes)        

Σύντομη Περιγραφή  μεσω Ερωτήσεων

bullet.gif (4504 bytes) Τι είναι τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.);

bullet.gif (4504 bytes) Ποιοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν;

bullet.gif (4504 bytes) Πως θα γίνεται η επιλογή των φοιτητών;

bullet.gif (4504 bytes) Μπορεί ένας φοιτητής να μεταπηδήσει από το τμήμα στο οποίο φοιτά σε Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής;

bullet.gif (4504 bytes) Πόσο θα διαρκεί η φοίτηση;

bullet.gif (4504 bytes) Θα είναι τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής αντίστοιχης ποιότητας με τα υπάρχοντα προγράμματα;

bullet.gif (4504 bytes) Πόσο στοιχίζει η συμμετοχή στο πρόγραμμα;

bullet.gif (4504 bytes) Ποιοι διδάσκουν στα Π.Σ.Ε.;

bullet.gif (4504 bytes) Τι αξία έχει ο τίτλος σπουδών που θα χορηγούν;

bullet.gif (4504 bytes) Ποια είναι δηλαδή η κύρια καινοτομία των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής;

      

bar.gif (11170 bytes)

1. Τι είναι τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής;

Τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής είναι νέα Προγράμματα Σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ που λειτουργούν παράλληλα με τα υπάρχοντα προγράμματα. Εστιάζονται αποκλειστικά σε νέα γνωστικά ή διεπιστημονικά αντικείμενα, προσφέρονται σε τρεις περιόδους (χειμερινή, εαρινή, θερινή) και η εισαγωγή φοιτητών γίνεται χωρίς εξετάσεις (Τα ΠΣΕ χρηματοδοτούνται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους-ΥΠΕΠΘ)

Go Upbar_right.gif (232 bytes)

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν;

Στα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής θα μπορούν να φοιτήσουν όλοι οι ΄Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχουν απολυτήριο Λυκείου ή άλλο ισότιμο ή αντίστοιχο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού. Η προτεραιότητα εγγραφής για τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως π.χ. ο βαθμός απολυτηρίου του Λυκείου, ο βαθμός των Γενικών Εξετάσεων, κ.λ.π. που εξειδικεύονται σε κάθε περίπτωση από τα αρμόδια τμήματα και κοινοποιούνται με την προκήρυξη για τις εγγραφές των φοιτητών.

Go Upbar_left.gif (233 bytes)

3. Πως θα γίνεται η επιλογή των φοιτητών;

Η επιλογή των φοιτητών όπως προβλέπεται απο τον νόμο 2525/97 στηρίζεται σε διάφορα κριτήρια, όπως το βαθμό απολυτηρίου ή το σύνολο μορίων που έχει συγκεντρώσει ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στις Γενικές Εξετάσεις. Άλλα κριτήρια είναι τα έτη ανεργίας, τα έτη επαγγελματικής προϋπηρεσίας και επίσης αν ο υποψήφιος προέρχεται από πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Για φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ εξετάζεται και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. Τα πλήρη κριτήρια εισαγωγής υπάρχουν στην σελίδα μας.

Go Upbar_right.gif (232 bytes)

4. Μπορεί ένας φοιτητής να μεταπηδήσει από το τμήμα στο οποίο φοιτά σε Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής;

Ναι! Τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής δίνουν τη δυνατότητα σε όποιο φοιτητή επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της φοίτησής του, να αλλάξει γνωστικό αντικείμενο και να σπουδάσει αυτό που πραγματικά τον ενδιαφέρει, κατοχυρώνοντας τη βαθμολογία του σε μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής στα οποία εξετάστηκε με επιτυχία στο τμήμα προέλευσής του! Επιπλέον δίνεται η ευκαιρία μεταπήδησης από κάποιο Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής σε κάποιο άλλο. Η μεταπήδηση όμως, από Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής σε συμβατικό δεν είναι δυνατή.

Go Upbar_left.gif (233 bytes)

5. Πόσο θα διαρκεί η φοίτηση στα ΠΣΕ;

Η ολοκλήρωση των σπουδών διαρκεί τουλάχιστον τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

Go Upbar_right.gif (232 bytes)

6. Θα είναι τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής αντίστοιχης ποιότητας με τα υπάρχοντα προγράμματα;

Οι προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής είναι αντίστοιχες με αυτές των

υπαρχόντων, ενώ καθ΄όλη τη διάρκεια εφαρμογής του κάθε προγράμματος προβλέπεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Σχετικές πληροφορίες για την ποιότητα σπουδών και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων υπάρχουν στην σελίδα μας.

Go Upbar_left.gif (233 bytes)

7. Πόσο στοιχίζει η συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Για τους φοιτητές κάτω των 25 ετών δεν προβλέπεται οικονομική συμμετοχή, ενώ για τους μεγαλύτερους προβλέπεται μια συμβολική συμμετοχή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση κάθε ΠΣΕ.

 Go Upbar_right.gif (232 bytes)

8. Ποιοι διδάσκουν στα Π.Σ.Ε.;

Στα Π.Σ.Ε. θα διδάσκουν καθηγητές των ΑΕΙ, καθηγητές ξένων πανεπιστημίων, αλλά και έκτακτο προσωπικό με ακαδημαϊκά προσόντα.

 Go Upbar_left.gif (233 bytes)

9. Τι αξία έχει ο τίτλος σπουδών που θα χορηγείται;

Ο τίτλος σπουδών που θα χορηγούν θα είναι απολύτως ισότιμος με τα πτυχία που χορηγούν τα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστήμιων και των ΤΕΙ. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην σελίδα μας.

 Go Upbar_right.gif (232 bytes)

10. Ποια είναι δηλαδή η κύρια καινοτομία των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής;

Η καινοτομία των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής, σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα σπουδών έγκειται στα εξής:

dir1.gif (1595 bytes) Στην απόκτηση πρόσθετων γνώσεων – δεξιοτήτων των ατόμων της ομάδας στόχου (μαθητές, σπουδαστές, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της παραγωγής κλπ.), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερα η πρόσβαση / εξέλιξή τους στην αγορά εργασίας.

dir1.gif (1595 bytes) Στην απόκτηση πρόσθετων τυπικών προσόντων για τα άτομα της ομάδας στόχου, με ευέλικτες μορφές παρακολούθησης και διδασκαλίας μαθημάτων. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να απονέμει πτυχίο στην Περιβαλλοντική Χαρτογραφία και να παρέχει σε φοιτητές τη δυνατότητα μερικής παρακολούθησης του προγράμματος και απονομή αντίστοιχου πιστοποιητικού.

dir1.gif (1595 bytes) Στην προαγωγή της δυνατότητας της πρόσθετης δια βίου εκπαίδευσης σε άτομα που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 Go Upbar_left.gif (233 bytes)

 ©1998-1999 Environmental Cartography, University of the Aegean